- A A A +

Algemene voorwaarden Sentimo

 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via internet, inmeetafspraken en via consumentenbeurzen tussen Sentimo B.V. als verkoper (hierna: Sentimo) en consumenten, zijnde de kopers van Sentimo producten (hierna: consument).

Sentimo is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen; toepasselijk zijn steeds de voorwaarden in de meest recente versie.

 Art. 1    Aanbod

1.        Sentimo zal een eerlijke en duidelijke presentatie geven van de producten. Voor het afsluiten van de koop zal Sentimo een voorstelling en/of demonstratie van het product geven, en de volgende informatie voorleggen:

            a..   naam en adres van de onderneming van Sentimo;

            b.    de belangrijkste kenmerken van het aangeboden product;

            c.     de prijs van het product, BTW inbegrepen;

            d.    leveringskosten waar toepasselijk;

            e.    betalingsvoorwaarden, creditcard regelingen, leveringen en/of prestaties

            f.     het bestaan van recht tot terugtrekking of annulering;

            g.    de garantievoorwaarden;

            h.    levertijd indien niet voorradig

2.        De verkoopvoorstelling of demonstratie staat ter inzage op de website van Sentimo of in geval van beursverkoop op de betreffende consumentenbeurs.

 Art. 2    Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat de consument het aanbod aanvaardt. Van de koopovereenkomst wordt door Sentimo aan de consument een bevestiging per e-mail of per post toegezonden.

 Art. 3    Herroepingstermijn bij koop via internet

1.         Na betaling van de koopprijs en de ontvangst van het product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Het staat de consument vrij binnen de herroepingstermijn de koop ongedaan te maken door tijdig binnen die termijn een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke mededeling te doen aan Sentimo.

2.         Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in originele staat en verpakking aan Sentimo retourneren, conform de door Sentimo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.        Alvorens het product terug te zenden, neemt de consument contact op met Sentimo om de wijze van terugzending af te stemmen. Sentimo kan ervoor kiezen het product op te halen dan wel de consument te verzoeken het product terug te zenden. In het laatste geval stemt Sentimo met de consument af wie de kosten van terugzending voldoet.

 Art. 4    Inmeetservice

1.         Het product wordt gefabriceerd in vaste setmaten, die afwijken van de radiatormaten. Om te voorkomen dat vergissingen ontstaan bij de opgave van de maatvoering biedt Sentimo de volgende dienst aan.

2.         De consument kan ervoor kiezen om, nadat het product is getoond via internet of op een consumentenbeurs alvorens het product te kopen Sentimo te verzoeken een inmeetservice te verrichten. Voorafgaand aan het bezoek waarbij Sentimo het product komt inmeten, wordt daartoe door de consument een inmeetformulier ingevuld en aan Sentimo toegezonden. Dit inmeetformulier is beschikbaar via de website en op de betreffende consumentenbeurs.

3.         In gevallen waarbij de consument gebruik maakt van de inmeetservice en dan besluit het product aan te kopen komt de koopovereenkomst tot stand tijdens het inmeetbezoek. Betaling geschiedt in dat geval door          middel van automatische incasso of vooruitbetaling na ontvangst van de factuur.

4.         De maatvoering kan na totstandkoming van de koop niet meer worden gewijzigd; een verzoek tot levering van afwijkende maatvoering wordt  door Sentimo beschouwd als een nieuwe order.

 Art. 5    Prijs

1.        De prijs en eventuele verzendkosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

2.        De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Art. 6    Conformiteit en garantie

1.         Sentimo staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de    overeenkomst. Sentimo staat er bovendien voor in dat het product die   eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen,           voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik, voor zover dat is overeengekomen.

2.         Sentimo geeft de consument tot maximaal 1 jaar na aankoopdatum garantie op fabrieks- en materiaalfouten van het product. Deze klachten dienen schriftelijk gemeld te worden bij Sentimo. Sentimo zal vervolgens zorg dragen voor Herstel van het product.

3.         Indien de consument een beschadiging constateert aan het product na levering, dan dient deze beschadiging uiterlijk binnen 8 werkdagen schriftelijk gemeld te worden bij Sentimo.

4.         Indien de consument een bestelling plaatst via de inmeetservice, heeft men bij een onjuist berekende maatvoering, het recht op een gratis herstel door Sentimo.

5.         De bij Sentimo schriftelijk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sentimo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de        consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 Art. 7    De uitvoering van de bestelling

1.         Sentimo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het ten uitvoer brengen van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van de inmeetservice.

2.        Als plaats van aflevering geldt het woonadres van de consument dat laatstelijk aan Sentimo kenbaar is gemaakt, tenzij de consument een ander afleveradres heeft opgegeven.

3.        Sentimo zal in ontvangst genomen bestellingen zo spoedig mogelijk uitvoeren, uiterlijk 30 dagen vanaf de dag volgende op de dag waarop de consument de bestelling heeft geplaatst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.        De consument ontvangt tijdig van tevoren bericht over het aflevertijdstip door de door Sentimo ingeschakelde pakketbezorgingsdienst. In geval van beschadiging aan de verpakking dient de consument dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan zowel de bezorger als aan Sentimo. Laat de consument dit na, geldt de verpakking als aanvaard.

5.        Indien een bestelling niet, niet tijdig of niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht binnen 8 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, maar in elk geval vóór de overeengekomen leverdatum.

6.        Sentimo zal zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich brengen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

7.        De consument heeft het recht om:

            -      het eventuele aanbod van Sentimo betreffende het vervangende product te aanvaarden, of

            -      alsnog levering van het oorspronkelijk overeengekomen product te eisen binnen een redelijke termijn, of

           -      de oorspronkelijke bestelling kosteloos te annuleren.

 

Art. 8    Betaling

1.        De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan zoals met Sentimo is overeengekomen.

2.        Indien de consument een bestelling plaatst via de webshop en dan besluit het product aan te kopen komt de koopovereenkomst tot stand na acceptatie van de algemene voorwaarden. Betaling geschiedt in dat geval naar keuze van de consument als volgt:

           a. bij 100% vooruitbetaling door middel van Creditcard of IDEAL

           of

           b. bij 100% achterafbetaling in de vorm van een digitale acceptgiro van AfterPay. Deze acceptgiro dient binnen 14 dagen na aflevering van de goederen te worden betaald.

3.        In geval van 100% betaling achteraf, zoals genoemd in art. 8 lid 2b, zijn wij genoodzaakt een krediettoeslag te vragen van 4%.

4         Sentimo behoudt zicht het eigendomsrecht van het afgeleverde product voor totdat de consument aan haar verplichtingen ten opzichte van Sentimo integraal heeft voldaan.

 Art. 9    Klachten

1.        Als de consument een probleem of vragen heeft betreffende een product dat hij of zij heeft aangeschaft, dient de consument zich schriftelijk te wenden tot Sentimo.

2.        Sentimo spant zich in om klachten zo goed als mogelijk te behandelen en zal zo nodig streven naar verbetering van de dienstverlening of streven naar levering naar een aanvaardbaar product.

 

Art. 10  Aansprakelijkheid

1.        Sentimo is niet aansprakelijk voor enige gevolg- en/of indirecte schade, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Sentimo.

2.        Een eventuele schadevergoeding is gemaximeerd tot het bedrag van de koopsom van het product.

 

Art. 11  Geschillen

1.         Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Gedeponeerd op 22 maart 2012 te Arnhem,  ovv Hr09209110 Sentimo B.V. te Ulft.